PROTECCIÓ DE DADES

 

D’acord amb el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, informem que les dades personals que  s’ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat als efectes de poder processar les peticions recollides i/o realitzar comunicacions sobre informacions derivades de les mateixes. Així mateix informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), oposició, limitació del tractament, portabilitat, dret a la informació i reclamació, en els temes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament des Castell (Pl. Esplanada 5, 07720 – Es Castell) o mitjançant la carpeta ciutadana (https://www.carpetaciutadana.org/web/portal.aspx?Con=Conexion008).

 


 

DRETS DELS INTERESSATS:


 

Dret d'accés

 

El dret d'accés és el teu dret a dirigir-se al responsable del tractament per conèixer si està tractant o no les dades de caràcter personal de interessat i, en el cas que s'estigui realitzant aquest tractament, obtenir la següent informació:


 

 • Una còpia de les dades personals que són objecte del tractament

 • Els fins del tractament

 • Les categories de dades personals que es tractin

 • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o s'han de comunicar les dades personals, en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals

 • El termini previst de conservació de les dades personals, o si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini

 • L'existència del dret de interessat a sol·licitar al responsable: la rectificació o supressió de les seves dades personals, la limitació del tractament de les seves dades personals o oposar-se a aquest tractament

 • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de Control

 • Quan les dades personals no s'hagin obtingut directament de interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen

 • Quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, hi ha el dret a ser informat de les garanties adequades en les que es realitzen les transferències

   


 

Dret de rectificació

 

L'exercici d'aquest dret suposa que es podrà obtenir la rectificació de les dades personals que siguin inexactes sense dilació indeguda del responsable del tractament.


Tenint en compte les finalitats del tractament, té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.


En la sol·licitud s'haurà d'indicar a quines dades es refereix i la correcció que cal realitzar. A més, quan sigui necessari, s'haurà d'acompanyar la sol·licitud amb la documentació que justifiqui la inexactitud o el caràcter incomplet de les dades.

 


 

Dret d'oposició

 

Aquest dret, com el seu nom indica, suposa que és possible oposar-se a que el responsable realitzi un tractament de les dades personals en els següents supòsits:


 

Quan siguin objecte de tractament basat en una missió d'interès públic o en l'interès legítim, inclòs l'elaboració de perfils:


 

 • El responsable deixarà de tractar les dades llevat que acrediti motius imperiosos que prevalguin sobre els interessat, drets i llibertats de la persona interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions

   


 

Dret de supressió ("a l'oblit")

 

Es pot exercir aquest dret davant el responsable sol·licitant la supressió de les dades de caràcter personal quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

 • Si les dades personals ja no són necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tractats d'una altra manera.

 • Si el tractament de les dades personals s'ha basat en el consentiment que vas prestar el responsable, i retires el mateix, sempre que l'esmentat tractament no es interessat en una altra causa que ho legitimi.

 • Si t'has oposat al tractament de les teves dades personals a exercitar el dret d'oposició en les següents circumstàncies.


 

El tractament del responsable es fonamentava en l'interès legítim o en el compliment d'una missió d'interès públic, i no han prevalgut altres motius per a legitimar el tractament de les teves dades.

 

A que les teves dades personals siguin objecte de màrqueting directe, incloent l'elaboració perfils relacionada amb l'esmentada màrqueting.

 

 • Si les dades personals han estat tractats il·lícitament

 • Si les dades personals s'han de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels estats membres que s'apliqui al responsable del tractament.

 • Si les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1 (condicions aplicables al tractament de dades dels menors en relació amb els serveis de la societat de la informació ).


 

A més, el RGPD a regular aquest dret el connecta de certa forma amb l'anomenat "dret a l'oblit", de manera que aquest dret de supressió s'ampliï de manera que el responsable del tractament que interessat fet públiques dades personals estigui obligat a indicar a els responsables del tractament que estiguin tractant aquestes dades personals que suprimeixin tot enllaç a ells, o les còpies o rèpliques d'aquestes dades.


 

Tanmateix, aquest dret no és il·limitat, de tal manera que pot ser factible no procedir a la supressió quan el tractament sigui necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interessat públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, per raons d'interès públic, en l'àmbit de la salut pública, amb fins d'arxiu d'interès públic, fins d'investigació científica o històrica o fins estadístiques, o per la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.


 

Dret a la limitació del tractament

Aquest nou dret consisteix a obtenir la limitació del tractament de les dades que realitza el responsable, si bé el seu exercici presenta dues vessants:


 

Es pot sol·licitar la suspensió del tractament de les dades:


 

 • Quan impugnes l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable seva verificació.

 • Quan s'hagin oposat al tractament de les dades personals que el responsable realitza en base a l'interès legítim o missió d'interès públic, mentre aquell verifica si aquests motius prevalen sobre els teus.


 

Sol·licitar al responsable la conservació teves dades:


 

 • Quan el tractament sigui il·lícit i s'hagin oposat a la supressió de les teves dades i al seu lloc es demana la limitació del seu ús.

 • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

   


 

Dret a la portabilitat

 

La finalitat d'aquest nou dret és reforçar encara més el control de les dades personals, de manera que quan el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, interessat rebi les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i puguin ser transmesos a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament es legitimi sobre la base del consentiment o en el interessat de l'execució d'un contracte.


 

Això no obstant, aquest dret, per la seva pròpia naturalesa, no es pot aplicar quan el tractament sigui necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

 


 

Dret d'informació


 

Quan es recullen dades de caràcter personal, el responsable del tractament ha de complir amb el dret d'informació. Per a complir aquest dret, aquesta informació s’ha de facilitar per capes o nivells de manera que:


 

Es faciliti una informació bàsica en un primer nivell, de manera resumida, en el mateix moment i en el mateix mitjà en què es recullin les dades personals.


 

I d'altra banda, que es remeti la resta de les informació, en un mitjà més adequat per a la seva presentació, compressió i, si es desitja, arxiu.


 


 

Per a més informació es pot visitar el portal de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.aepd.es/index.html