Període de cobrament de l'Impost sobre vehicles tracció mecànica de l’exercici 2017

DIA: del 15 de març al 15 de maig de 2017
HORA: de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic d’aquest Ajuntament.
LLOC: Oficina Municipal de Recaptació, plaça Esplanada, 5, i en les entitats bancàries col·laboradores, “LA CAIXA”, “BMN SA NOSTRA”, “SCH” , “BANCA MARCH” i “BBVA” .
ACTIVITAT: Període de cobrament en voluntària de l'Impost sobre vehicles tracció mecànica de l’exercici 2017, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.