Pressupost 2016

  

CAP. RESUM CAPÍTOLS  IMPORT
    (€) 
1 DESPESES DE PERSONAL 3.001.938,04
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.647.586,61
3 DESPESES FINANCERES 88.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 448.500,00
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.186.024,65
6 INVERSIONS REALS 593.650,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 102.720,13
9 PASSIUS FINANCERS 305.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 1.001.370,13
  TOTAL DESPESES  6.187.394,78
1  IMPOSTS DIRECTES 3.704.553,78
2 IMPOSTS INDIRECTES 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 468.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.839.841,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 6.072.394,78
6 ALIENACIONS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 115.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 115.000,00
  TOTAL INGRESSOS  6.187.394,78

 
 


 
        Pressupost 2016

  Memòria del projecte de pressupost de 2016
  Pressupost d'ingressos 2016
  Pressupost de despeses 2016

 Execució del pressupost 4art Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 3r Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 2n Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 1r Trimestre de 2016
  


 
Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell