Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Pressupost  2015
caption
Pàgina general del Pressupost

CAP. RESUM CAPÍTOLS  IMPORT
     (€)
1 DESPESES DE PERSONAL 2.644.712,06
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.728.086,61
3 DESPESES FINANCERES 88.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 429.940,47
  TOTAL DESPESES CORRENTS  4.890.739,14
6 INVERSIONS REALS 712.500,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 114.250,18
9 PASSIUS FINANCERS 305.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 1.131.750,18
  TOTAL DESPESES  6.022.489,32
1  IMPOSTS DIRECTES 3.706.648,32
2 IMPOSTS INDIRECTES 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 443.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.521.841,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 8.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 5.729.489,32
6 ALIENACIONS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 293.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 293.000,00
  TOTAL INGRESSOS  6.022.489,32


  Pressupost 2015
   Memòria del projecte de pressupost de 2015
   Pressupost d'ingressos 2015
   Pressupost de despeses 2015
   Esforç Fiscal 2015


  Execució del pressupost 4art Trimestre de 2015
  Execució del pressupost 3r Trimestre de 2015


 

 
Ajuntament des Castell