Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Pressupost  2014
caption
Pàgina general del pressupost

CAP. RESUM CAPÍTOLS   IMPORT
    (€)
1 DESPESES DE PERSONAL 2.645.532,11
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.636.086,61
3 DESPESES FINANCERES 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 481.940,47
  TOTAL DESPESES CORRENTS  4.896.559,19
6 INVERSIONS REALS 427.000,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 114.250,18
9 PASSIUS FINANCERS 355.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 896.250,18
  TOTAL DESPESES  5.792.809,37
1  IMPOSTS DIRECTES 3.691.868,37
2 IMPOSTS INDIRECTES 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 467.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.522.041,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 8.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 5.739.809,37
6 ALIENACIONS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 53.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 53.000,00
  TOTAL INGRESSOS  5.792.809,37


 
Pressupost 2014


   Memòria del projecte de pressupost de 2014
   Pressupost d'ingressos 2014
   Pressupost de despeses 2014 

 


 

 
Ajuntament des Castell