Tràmits i gestions d'urbanisme.

GESTIONS
 

caption width="20"
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES Documentació
AVÍS IMPORTANT URBANISME (COMUNICACIÓ PRÈVIA) COVID-19  AVÍS PDF
OBRES DE TÈCNICA SENZILLA I ESCASSA ENTITAT CONSTRUCTIVA LOCALITZADA EN SÒL URBÀ I QUE NO INCLOUEN
-  Obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la fonamentació i l’estructura portant de
   l’edifici
 • Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques
 • Obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici
 • La demolició total o parcial de construccions i edificacions
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar al paisatge
 • Actuacions en edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats
 • Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública
 • Tancament de solars o terrenys
 • Xarxes radioelèctriques o telemàtiques
 • Obertura de camins
 • Actuacions en zona Portuària i de Servitud de Costes o de Carreteres sense la corresponent autoritzacióm prèvia per part de l’organisme competent *
   
 * (En cas de disposar d’autorització, declaració responsable o títol habilitant, s’adjuntarà a la sol·licitud)
 
   
Document de Comunicació Prèvia d'Obres  Descarregar document
Assumpció de responsabilitat d'obra per part del constructor  Descarregar document
Pressupost i descripció detallada de l'obra  
Pagament de taxa i impost corresponent                  
 


 

caption
TRAMITAR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR  Documentació
Sol·licitut de llicència urbanistica municipal  Descarregar document
Dues còpies del projecte Visat, més els necessaris per autoritzacions d'altres organismes, si escau  
Assumpció de responsabilitat d'obra per part dels responsables de l'obra  Descarregar document


caption
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE FINAL D'OBRA Documentació
 • Instància
 • Certificat final d'obra de l'arquitecte redactor  del projecte                                                          
 • Taxa a pagar (serà el 0,25% del pressupost de l'obra)
 • Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici visat per l'aparellador/arquitecte (Decret 35/2001)

* En cas d'haver modificacions en la distribució interior es reflectiran amb plànols visats definitius
 Descarregar document
 
 
 
 
 * Justificant d'haver presentat declaració catastral dels bens inmobles. Model 900D.
Enllaç a la seu electrònica del cadastre per a tramitar la declaració.
 
 Model 900D


 

 
Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell