Tràmits i gestions d'urbanisme.

GESTIONS
 

caption width="20"
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES Documentació
AVÍS IMPORTANT URBANISME (COMUNICACIÓ PRÈVIA) COVID-19: LLEGIR L'AVÍS DE DOCUMENTACIÓ
NO
estan subjectes a intervenció preventiva (COMUNICACIÓ PRÈVIA):
Les obres d'escassa entitat constructiva i econòmica en sòl urbà amb pressupost inferior a 3.000 euros, que no requereixen projecte ni direcció tècnica i es desenvolupen
en la seva integritat a l'interior de les edificacions existents, llevat de les que s'executin en edificis declarats béns d'interès cultural o catalogats, i a les edificacions o construccions en situació de fora d'ordenació segons l'article 129 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears.
S'informa així mateix que no poden acumular-se en un mateix any obres superiors a el pressupost assenyalat (3.000 euros) en una mateixa ubicació.

 
   AVÍS URBANISME
OBRES DE TÈCNICA SENZILLA I ESCASSA ENTITAT CONSTRUCTIVA LOCALITZADA EN SÒL URBÀ I QUE NO INCLOUEN
-  Obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la fonamentació i l’estructura portant de
   l’edifici
 • Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques
 • Obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici
 • La demolició total o parcial de construccions i edificacions
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar al paisatge
 • Actuacions en edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats
 • Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública
 • Tancament de solars o terrenys
 • Xarxes radioelèctriques o telemàtiques
 • Obertura de camins
 • Actuacions en zona Portuària i de Servitud de Costes o de Carreteres sense la corresponent autoritzacióm prèvia per part de l’organisme competent *
   
 * (En cas de disposar d’autorització, declaració responsable o títol habilitant, s’adjuntarà a la sol·licitud)
 
   
Document de Comunicació Prèvia d'Obres  Descarregar document
Assumpció de responsabilitat d'obra per part del constructor  Descarregar document
Pressupost i descripció detallada de l'obra  
Pagament de taxa i impost corresponent                  
 


 

caption
TRAMITAR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR  Documentació
Sol·licitut de llicència urbanistica municipal + una còpia del projecte Visat, més els necessaris per autoritzacions d'altres organismes, si escau  Descarregar document
Declaració responsable del tècnic redactor del projecte  Descarregar document
Assumpció de responsabilitat d'obra per part dels responsables de l'obra i Registre d'Empreses Autoritzades (REA)  Descarregar document


caption
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE FINAL D'OBRA Documentació
 • Instància
 • Certificat final d'obres i habitabilitat expedit per la direcció facultativa degudament visat (RD 1000/2010 de 5 agost)                                               
 • Taxa a pagar (serà el 0,25% del pressupost de l'obra)
 • Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici visat per l'aparellador/arquitecte (Decret 35/2001)
 • Certificació Energètica d'edificis (art. 35 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica)
 • Descripció de les modificaciones introduïdes en el transcurs de l'obra.
* En cas d'haver modificacions en la distribució interior es reflectiran amb plànols visats definitius.
 • Certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat.
 • Justificant de la gestió dels residus de l'obra a les plantes autoritzades.
 Descarregar document
 
 
 
 
 •  Justificant d'haver presentat declaració catastral dels bens inmobles. Model 900D.
Enllaç a la seu electrònica del cadastre per a tramitar la declaració.
 
 Model 900D