Junta de Govern Local

"La publicació dels extractes de les actes de la Junta de Govern Local que contenen el nom i altres dades de persones físiques constitueix un tractament de dades personals. En conseqüència, la publicació estarà sotmesa a les normes i garanties contingudes a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, així com la protecció del dret a l'honor i a la intimitat."