Convocatòria extraordinària d’ajuts del Govern per als autònoms afectats per la covid-19 

Convocatòria extraordinària d’ajuts del Govern per als autònoms afectats per la covid-19 17 de juliol de 2020

El passat 11 de juliol es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears l'ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’ activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la covid-19.

Beneficiaris

1. En el cas de persones físiques autònoms amb activitat durant tot l'any:

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, ininterrompudament, des d'un any abans de la publicació de la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

2. En el cas de persones físiques autònoms temporals:

Poden ser beneficiàries les persones físiques que s'hagin mantingut d'alta en el règim especial de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional, amb 4 mesos d'activitat com a mínim.

Requisits generals

Les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Desenvolupar la seva activitat econòmica empresarial a títol lucratiu, personal i directe a les Illes Balears.

b) Tenir domicili fiscal a les Illes Balears.

c) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social i de las obligacions tributàries amb l'entitat local del domicili fiscal del beneficiari.

e) Constar d'alta en el Cens sobre el impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Tributaria com a treballador autònom.

Requisits específics

Els sol·licitants s'han de trobar inclosos en alguna de les següents situacions:

a) El cessament forçós de l'activitat o reducció de la facturació de com a mínim el 75%, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la crisis ocasionada pel COVID-19. Entenem per reducció de la facturació de com a mínim un 75%, la reducció de la facturació durant l'estat d'alarma almenys en un 75% en relació amb la facturació durant el mateix període de l'any anterior. Aquest període serà l'equivalent a la duració de l'estat d'alarma.

b) La realització d'un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives.

c) Persones físiques autònoms de temporada no inclosos en cap dels dos apartats anteriors que s'han vist afectats directa o indirectament pel Reial Decret 463/2020.

d) En el casos de persones físiques autònoms que des de la declaració de l'estat fins a la presentació de la sol·licitud, no estan en les circumstàncies dels apartats anteriors, si s'han vist afectats per la COVID-19.

Entenem que s'han vist afectats per la COVID-19 si es compleixen els requisits de l'apartat 2.C.a

TROBAREU LES BASES REGULADORES COMPLETES AL FINAL DE LA PÀGINA. 
 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell