Nova línia d'ajuts per als establiments afectats per la covid-19

Nova línia d'ajuts per als establiments afectats per la covid-191 d'octubre de 2020

L'Ajuntament des Castell ha posat en marxa una nova línia d'ajuts econòmics, adreçada a les persones físiques i jurídiques titulars d'establiments que han sofert una pèrdua econòmica derivada de la crisi ocasionada per la covid-19, i que no es van poder beneficiar de l'anterior ajut municipal de 700 euros.

La finalitat dels ajuts és la de contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial des Castell i a l'impuls de la promoció i dinamització del sector.

Persones beneficiàries

Podran sol·licitar l'ajut econòmic les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d'establiments afectats per la crisi de la covid-19.

Queden exclosos els beneficiaris que hagin rebut ajuda municipal per valor de 700 euros de l'anterior convocatòria "Bases i convocatòria que regeixen la concessió d'ajudes econòmiques per a l'activació i millora de la qualitat comercial, destinades als establiments afectats pel covid-19". 

Quantia de l'ajut

Una única quantia de 350€ per a cada sol·licitant.

Compatibilitat de l'ajut econòmic

La concessió de l'ajut econòmic serà compatible amb altres ajuts obtinguts del sector públic o privat per a diferent finalitat de la qual és objecte aquesta convocatòria. Aquest ajut és incompatible amb l'anterior ajut municipal de 700 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria de les presents bases al BOIB (1 d'octubre) i a la pàgina web de l'Ajuntament des Castell. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

TROBAREU LES BASES COMPLETES I EL MODEL DE SOL·LICITUD AL FINAL D'AQUESTA PÀGINA.