Recordatori: pagament de tributs en període voluntari

Recordatori: pagament de tributs en període voluntari2 de desembre de 2020

Recordau que teniu fins dimecres 30 de desembre per fer el pagament en voluntària dels rebuts dels següents padrons:

- IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANA
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS (BICE)
- ENTRADA DE VEHICLES
- CEMENTIRI
- IMPOST D’ACTIVITAT ECONÒMIQUES

Transcorregut el període abans esmentat, el cobrament dels rebuts impagats es farà per via executiva, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament es pot fer a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament i en les entitats bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid-19 el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament mitjançant cita prèvia (971 36 51 93 ).