Ajuntament des Castell
inici · avís legal · accesibilitat · rss · contactar  Cambiar de idioma al catalan  Cambiar de idioma al español 
Buscar
LOGO foto cabecera
Volver a la pagina de inicio Ir a la pagina de busqueda de informacion Email de contacto
Salutació del Batle Salutació del Batle

Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio
WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans

UrbanismeEn aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb el Departament d'urbanisme de l'Ajuntament des Castell.


PLÀNOLS PGOU ES CASTELL 


caption
NORMES URBANÍSTIQUES  
Documentació                                                                    
   Descarregar
Plànols Urbà      
   No disponible
Plànols Sòl Rústic  
Camins públics i zones de pohibició per edificar_3-1  Descarregar
Camins públics i zones de prohibició per edificar_3-2  Descarregar
Classificació del Sòl i Proteccions_1Bis-1  Descarregar
Classificació del Sòl i Proteccions_1Bis-2  Descarregar
Classificació del Sòl i proteccions_1-1  Descarregar
Classificació del Sòl i proteccions_1-2  Descarregar
Estructura Orgànica_2bis-1  Descarregar
Estructura Orgànica_2bis-2  Descarregar
Sistemes tècnics generals_6-1  Descarregar
Sistemes tècnics generals_6-2  Descarregar
GESTIONS
 

caption
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES Documentació
OBRES DE TÈCNICA SENZILLA I ESCASSA ENTITAT CONSTRUCTIVA LOCALITZADA EN SÒL URBÀ I QUE NO INCLOUEN
-  Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques
-  Obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la fonamentació i l’estructura portant de l’edifici
-  Obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici
-  La demolició total o parcial de construccions i edificacions
-  La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars
-  La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar al paisatge
-  Actuacions en edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats
-  Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública
-  Tancament de solars o terrenys
-  Xarxes radioelèctriques o telemàtiques
-  Obertura de camins
-  Actuacions en zona Portuària i de Servitud de Costes o de Carreteres sense la corresponent autorització prèvia per part de l’organisme competent *
 * (En cas de disposar d’autorització, declaració responsable o títol habilitant, s’adjuntarà a la sol·licitud)
 
Document de Comunicació Prèvia d'Obres  Descarregar document
Assumpció de responsabilitat d'obra per
part del constructor
 Descarregar document
Pressupost i descripció detallada de l'obra  
Pagament de taxa i impost corresponent                  Taxa
 Impost


 

caption
TRAMITAR LLICÈNCIA
D'OBRA MAJOR
 Documentació
Sol·licitut de llicència urbanistica municipal  Descarregar document
Dues còpies del projecte Visat, més els necessaris
per autoritzacions d'altres organismes, si escau
 
Assumpció de responsabilitat d'obra per
part dels responsables de l'obra
 Descarregar document


caption
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT
DE FINAL D'OBRA
Documentació
Instància  Descarregar document
Certificat final d'obra de l'arquitecte redactor
del projecte                                                          
 
Taxa a pagar (serà el 0,25% del pressupost de l'obra)  
Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici visat per
l'aparellador/arquitecte (Decret 35/2001)
 
* En cas d'haver modificacions en la distribució
interior es reflectiran amb plànols visats definitius
 
   
DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR EL
DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ
(ALTA CADASTRE)
 
Model 902 (a emplenar en el moment de l'entrega)  
Còpia de plànols (Alçats i Planta amb superfícies)  
Memòria  
Fotografia de l'enfront  
Certificat de Final d'obra de l'arquitecte  


 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12