Ajuntament des Castell
inici · avís legal · accesibilitat · rss · contactar  Cambiar de idioma al catalan  Cambiar de idioma al español 
Buscar
LOGO foto cabecera
Volver a la pagina de inicio Ir a la pagina de busqueda de informacion Email de contacto
Salutació del Batle Salutació del Batle

Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio
WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans

UrbanismeEn aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb el Departament d'urbanisme de l'Ajuntament des Castell.


PLÀNOLS PGOU ES CASTELL 


caption
NORMES URBANÍSTIQUES  
Documentació 
NORMES URBANÍSTIQUES: Adaptació General del Pla General d'Ordenació Urbana des Castell a les Directrius d'Ordenació del Territori.  Descarregar
Publicació de les normes urbanístiques de la modificació puntual del PGOU DES Castell per a la seva adaptació a les DOT (Exp. 46 PGM 04901). BOIB Núm 162/2008 de 18/11/2008.  Descarregar
   
Plànols Urbà      
   No disponible
Plànols Sòl Rústic  
Camins públics i zones de pohibició per edificar_3-1  Descarregar
Camins públics i zones de prohibició per edificar_3-2  Descarregar
Classificació del Sòl i Proteccions_1Bis-1  Descarregar
Classificació del Sòl i Proteccions_1Bis-2  Descarregar
Classificació del Sòl i proteccions_1-1  Descarregar
Classificació del Sòl i proteccions_1-2  Descarregar
Estructura Orgànica_2bis-1  Descarregar
Estructura Orgànica_2bis-2  Descarregar
Sistemes tècnics generals_6-1  Descarregar
Sistemes tècnics generals_6-2  Descarregar


CATÀLEG DE PATRIMONI

 


 GESTIONS
 

caption width="20"
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES Documentació
OBRES DE TÈCNICA SENZILLA I ESCASSA ENTITAT CONSTRUCTIVA LOCALITZADA EN SÒL URBÀ I QUE NO INCLOUEN
-  Obres d’edificació i construcció que afectin la configuració de la fonamentació i l’estructura portant de
   l’edifici
 • Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques
 • Obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici
 • La demolició total o parcial de construccions i edificacions
 • La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars
 • La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar al paisatge
 • Actuacions en edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats
 • Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública
 • Tancament de solars o terrenys
 • Xarxes radioelèctriques o telemàtiques
 • Obertura de camins
 • Actuacions en zona Portuària i de Servitud de Costes o de Carreteres sense la corresponent autoritzacióm prèvia per part de l’organisme competent *
   
 * (En cas de disposar d’autorització, declaració responsable o títol habilitant, s’adjuntarà a la sol·licitud)
 
   
Document de Comunicació Prèvia d'Obres  Descarregar document
Assumpció de responsabilitat d'obra per part del constructor  Descarregar document
Pressupost i descripció detallada de l'obra  
Pagament de taxa i impost corresponent                  Taxa
 Impost


 

caption
TRAMITAR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR  Documentació
Sol·licitut de llicència urbanistica municipal  Descarregar document
Dues còpies del projecte Visat, més els necessaris per autoritzacions d'altres organismes, si escau  
Assumpció de responsabilitat d'obra per part dels responsables de l'obra  Descarregar document


caption
SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE FINAL D'OBRA Documentació
 • Instància
 • Certificat final d'obra de l'arquitecte redactor  del projecte                                                          
 • Taxa a pagar (serà el 0,25% del pressupost de l'obra)
 • Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici visat per l'aparellador/arquitecte (Decret 35/2001)

* En cas d'haver modificacions en la distribució interior es reflectiran amb plànols visats definitius
 Descarregar document
 
 
 
 
   
DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR AL DEPARTAMENT DE RECAPTACIÓ (ALTA CADASTRE)  
 • Model 902 (a emplenar en el moment de l'entrega)
   
 • Còpia de plànols (Alçats i Planta amb superfícies)
   
 • Memòria
   
 • Fotografia de l'enfront
   
 • Certificat de Final d'obra de l'arquitecte 


 

Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12