Modalitat de pagament:

· Mitjançant la presentació del document cobrador que facilitarà l’Ajuntament o que es pot descarregar a la carpeta ciutadana, en les entitats bancàries col·laboradores amb l’Ajuntament Bankia, Caixabank, Banc Santander, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya, o a l’oficina municipal de recaptació.

· A través de carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Castell (amb certificat electrònic o sense). https://www.carpetaciutadana.org/

· Domiciliació bancària: Els rebuts domiciliats d’IVTM, IBI, IAE gaudeixen d’una bonificació del 2% en la quota tributària, sempre que el rebut sigui abonat en el moment de la seva presentació al cobrament i el subjecte passiu no tingui altres deutes pendents de pagament en període executiu. 

Els llocs, dies i hores d'ingrés:

· A les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant l'horari que aquestes estableixin.

· A través de banca electrònica o a la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevol dia i hora.

· A l'Oficina de recaptació existent de l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa roman oberta, per mitjà de CITA PRÈVIA i preferiblement amb TARGETA BANCÀRIA.