Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Sol·licitud d'accés a la informació pública de l'Ajuntament des Castell

Tal com exposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el dret d'accés a accedir a informació pública es recull en els termes que preveu la Constitució article 105.b), entenent-se com informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el suport o format, que estiguin en poder de l'administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

 

Qualsevol persona interessada pot demanar informació, si be és imprescindible la identificació personal (nom, DNI i dades de contactes) per poder tramitar la resposta. Pot realitzar en tràmit de forma:

 

Presencial: Atenció ciutadana i registre d’entrada, Plaça del Mercat (C/ Victory, 32).

Per telèfon (només informació): 971 36 51 93

Per correu: Plaça Esplanada 5, 07720 Es Castell

Per correu electrònic (només informació): registre@aj-escastell.org
A la pàgina web: http://www.aj-escastell.org/
 

Els interessats podran sol·licitar qualsevol documentació, i en qualsevol moment. L’ajuntament respondrà en el termini d’un mes, ampliable a dos en cas que el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho facin necessari i prèvia notificació al sol·licitant. Es tracta d'un tràmit gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies pot donar lloc a l’exigència de taxes. El sentit del Silenci Administratiu se entendrà com desestimatori.

 

No obstant això, el dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria fer mal a una persona o l'interès públic. Aquests límits estan indicats per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la mateixa Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Instància

  

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell