Gestions i serveis

Ajudes econòmiques comerços COVID-19


Tramitar

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquesta convocatòria, d’acord amb bases reguladores, és la concessió d'ajudes econòmiques a persones titulars d’un negoci afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre titulars d'un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'IAE, i que a conseqüència en compliment del que estableix el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i la normativa de desenvolupament efectuada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han vist reduïda en un 15% significativament la seva facturació durant l'any 2020 respecte a l'any 2019.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: Declaració responsable telemàtica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació): Només informació
Per correu:
Per FAX (només informació): Només informació
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: http://www.aj-escastell.org/ (Carpeta Ciutadana)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: El termini de presentació serà de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria del diari oficial de la província (BOIB) i de la pàgina web de l'Ajuntament des Castell.
Terminis de l'administració: El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de procediment no podrà excedir de tres mesos, comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud en el Registre d'entrada de l'Ajuntament des Castell
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà: La resolució de la concessió, serà notificada a les persones sol·licitants de conformitat amb el que prescriuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant publicació en el BOIB.
Marc Legal: Bases que regeixen la convocatòria, l’Ordenança general municipal de subvencions de l’Ajuntament i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sentit del Silenci Administratiu: S’entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda econòmica.
Observacions: Tots els negocis de temporada, quan acabin la mateixa hauran de presentar l'Annex II fins el 31 de març de 2022.

Els negocis que actuin durant tot l'any ho podran fer entre l'1 de gener i el 31 de març de 2022.

 


Documents Relacionats: