Gestions i serveis

Alta al padró d’habitants


Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d’alta a tots els ciutadans que ho sol·licitin.
Àmbit de responsabilitat: Departament de padró / Registre d'entrada.
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans que fixin la seva residència al terme municipal.
Requisits a complir: Tenir un domicili en propietat, llogat o comptar amb una autorització del propietari o llogater.
Cal tenir en compte que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent seran objecte de renovació cada dos anys. Transcorregut l’esmentat termini serà causa de caducitat al padró municipal.

Documentació a presentar: Escriptura de la casa (si és de la seva propietat), o últim rebut de l'IBI a nom del propietari.
Contracte de lloguer i darrer rebut pagat.
Si no hi ha propietat ni lloguer, s'ha de personar el propietari de l'habitatge amb DNI original o fotocòpia compulsada.
DNI, NIE o passaport original de les persones que s'han d'empradronar o fotocòpia compulsada.
Llibre de família si hi ha menors d'edat original o fotocòpia compulsada.
Custòdia dels menors (en cas de pares separats o altres).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Padró / Registre d’Entrada
Per telèfon (només informació): 971365193
Per correu: Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell
Per FAX (només informació): 971365412
Correu electrònic: padro@aj-escastell.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: Donar-se d'alta en el padró municipal.
Terminis de ciutadà: Immediat.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: L’empadronament es gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediat.
Marc Legal: Reglament de Població i Demarcació Territorial de les EELL.
Art. 16.1 2on paràgraf de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquest tràmit és presencial i ha d'efectuar-lo la persona interessada, no s'admet la gestió per part de representants. L'empadronament de menors sempre depèn de l'empadronament d'adults (pares, tutors).
 

Edictes relacionats:
Documents Relacionats: