Gestions i serveis

Exempció d'IVTM per minusvalidesa
Objecte del Tràmit: Tramitar les sol·licituds d'exempció de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per minusvalidesa.

Àmbit de responsabilitat: Departament de recaptació.
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona discapacitada en un 33% o més, que estigui empadronada en el municipi, i que disposi d'un vehicle matriculat al seu nom.


Requisits a complir: Podran gaudir d’aquesta exempció els vehicles matriculats a nom de la persona discapacitada, per al seu ús exclusiu (conduïts per les persones amb discapacitat i/o destinats al seu transport), sempre que el grau de minusvalidesa sigui igual o superior al 33%. Exclusivament podrà resultar exempt un vehicle per persona.

Documentació a presentar: 1.Sol·licitud d'exempció IVTM per minusvalidesa degudament signada.
2.certificat oficial, que especifiqui el grau de discapacitat.
3.Documentació del vehicle.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de Recaptació - Pl. des Mercat, s/n
Per telèfon (només informació): (només informació) 971 35 68 70
Per correu: PLAÇA MERCAT S/N 07720 – ES CASTELL
Per FAX (només informació): (només informació) 971 35 27 29
Correu electrònic: recaptacio3@aj-escastell.org
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org / Seu Electrònica o Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: 1.El ciutadà ha de presentar la sol·licitud emplenada juntament amb la documentació requerida.
Registre d'entrada / presencial o a través de fax, correu postal, e-mail si el contribuent no té facilitat per venir en persona.

Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l’exercici.
Terminis de l'administració: Segons Art. 104.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sobre resolució i efectes de la falta de resolució expressa “Quan les normes reguladores dels procediments no fixin un termini màxim, aquest serà de sis mesos”
Tarifes aplicables: Exempció del 100%
Resposta al ciutadà: Mitjançant notificació.
Marc Legal: l’Art. 93.e) del RD Legislatiu 2/2004, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Ordenança municipal 3.4 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats: