Gestions i serveis

Llicència d'obertura i funcionament activitats permanents innòcues
Objecte del Tràmit: Concessió de la llicència d’obertura i funcionament d’activitat permanent innòcua.

Àmbit de responsabilitat: Departament d’activitats.
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà interessat.

Requisits a complir: Ser la persona capacitada legalment o el seu representant legal.

Documentació a presentar: 1.Imprès de sol·licitud.
Original.
2.Copia d’acreditació de representació ostentada (si escau).
Original o copia compulsada.
3.Declaració jurada o promesa de compliment de les normes de propietat horitzontal, o menció expressa de no aplicació.
Original.
4.Acreditació tècnica i plànols.
Original.
5.Autoritzacions sectorials en relació a altres administracions.
Original o copia compulsada.
6.Acreditació del pagament de la taxa.
Còpia.
7.Assegurança de responsabilitat civil.
Copia.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d'entrada.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Plaça Esplanada 5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 36 52 14
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Recollir l’imprés de sol·licitud i la relació de documentació a presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de la pàgina web.
2.Pagar la taxa.
Oficina de recaptació.
3.Presentar la sol·licitud la documentació sol·licitada.
Registre d’entrada.
4.Esmenar les deficiències, si escau.
Registre d’entrada.
5.Recollir l’autorització.
Departament d'activitats.

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 30 dies.
Tarifes aplicables: Taxa fixada en l’ordenança fiscal municipal.
Resposta al ciutadà: Correu.
Marc Legal: Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de regim juridic de les llicencies integrades d’activitat de les illes balears (boib núm. 152, de 28 d’octubre).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
Ordenances fiscals i de preus públics de l’Ajuntament des Castell

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents Relacionats: