Gestions i serveis

Actualització de la llicència d'obertura d'activitats permanents menors
Objecte del Tràmit: Actualització de la llicència d’obertura d’una activitat permanent menor.

Àmbit de responsabilitat: Departament d'activitats.
Qui ho pot demanar: Els titulars de llicències d’obertura i funcionament d’activitats permanents menors.

Requisits a complir: - Que el període de vigència de 15 anys de l’activitat permanent menor estigui a punt de vèncer.

Documentació a presentar: 1.Imprès de sol·licitud.
Original.
2.DNI del promotor.
Còpia compulsada.
3.Acreditació de la representació ostentada (si escau).
Original.
4.Acreditació del pagament de la taxa.
Còpia.
5.Fitxa resum.
Original.
6.Informe de viabilitat.
Original.
7.Certificat de manteniment de les instal·lacions.
Original o còpia.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Regitre d'entrada.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Plaça Esplanada, 5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 36 54 12
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Recollir l’imprés de sol·licitud i la relació de documentació a presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de la pàgina web.
2.Pagar la taxa.
Oficina de recaptació.
3.Presentar la sol·licitud i documentació sol·licitada.
Registre d’entrada.
4.Esmenar les deficiències, si escau.
Registre d’entrada.
5.Recollir l’autorització.
Departament d'activitats.

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 30 dies.
Tarifes aplicables: La taxa fixada per l'ordenança fiscal municipal.
Resposta al ciutadà: Correu ordinari.
Marc Legal: Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears (boib núm. 152, de 28 d’octubre).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
ordenances fiscals i de preus públics de l’Ajuntament des castell

Sentit del Silenci Administratiu: Estimatori.
Observacions:
 


Documents Relacionats: