Gestions i serveis

Comunicació Prèvia d'Inici d'obres


TRAMITAR

Objecte del Tràmit: Realitzar una comunicació prèvia d'inici d'obres
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir: Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva localitzada en sól urbà o que no precisen de projecte, i que es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici als supòsits previstos a la Llei 12/2017, entre ells:

Obres d’edificació i construcció de nova planta o intervencions que afectin la configuració de la fonamentació i l’estructura portant de l’edifici.

Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques.

Obres que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i dels serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals d’un edifici.

La demolició total o parcial de construccions i edificacions.

La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars siguin provisionals o permanents.

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que, per les seves característiques, pugui afectar al paisatge.

Actuacions en edificis declarats com a béns d’interès cultural o catalogats.

Col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.

Tancament de solars o terrenys.

Xarxes radioelèctriques o telemàtiques.

Obertura de camins.

Actuacions en zona Portuària i de Servitud de Costes o de Carreteres sense la corresponent autoritzacióm prèvia per part de l’organisme competent *

* (En cas de disposar d’autorització, declaració responsable o títol habilitant, s’adjuntarà a la sol·licitud)

TRÀMIT ON LINE DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INICI D'OBRES:

ÉS NECESSARI DISPOSAR DE PIN DE CARPETA CIUTADANA O DE DNI ELECTRÒNIC

EN QUINS EMPLAÇAMENTS ES POT FER EL TRÀMIT ON LINE?

Es pot fer aquest tràmit per a la realització d’obres a edificis i parcel·les situades en sòl urbà. S’exceptuen:
* Parcel·les afectades per les proteccions de la zona litoral o sotmeses a informe previ de l’Autoritat Portuària.
* Parcel·les amb edificis inclosos en els catàlegs de protecció.

QUIN TIPUS DE COMUNICACIONS PRÈVIES ES PODEN TRAMITAR ON LINE?

Obres a habitatges o locals:

1) Obres en façana:
*Repicats, arrebossats i pintats de parets. Condició de colors per al centre històric: la façana es pintarà en color blanc o en tons clars de les gammes ocre i gris.
*Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions. La fusteria exterior i característiques tradicionals i amb les mides actuals.
*Instal·lar comptadors en façana.
*Canviar o posar sòcol. Condició de sòcol per al centre històric: el sòcol serà de pedra natural de textura mate.
*Aplacar o revestir façana. Condició d’aplacat per al centre històric: l'aplacat es farà amb peces de marès o similar, sense bisellar i de mides tradicionals (33x40 o 40x70 cm).

2) Obres en cobertes:
* Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
*Aïllament de cobertes.

3) Obres en els interiors dels edificis:
*Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets, en cuines, banys o altres dependències.
* Pavimentació o substitució de paviments, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar falsos sostres o cel rasos, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar instal·lacions, en cuines, banys o altres dependències.
*Renovar sanitaris, en cuines, banys o altres dependències.
*Reparar fossa sèptica autoritzada.
*Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada.

4) Obres en els exteriors dels edificis:
*Treballs de jardineria.
*Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
*Pavimentar pati o terrasses descobertes.
*Renovar revestiment de piscina.

6) Obres a la via pública:
* Reparació de fugues o avaries d'escomeses de serveis. Condicions per a obres a la via pública: es reposaran correctament els paviments afectats de la via pública; s'avisarà a Hidrobal i a la Policia Local abans d'efectuar les obres.

Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar a través de Llicència d'Obres.

Documentació a presentar: Article 153.1a de la Llei 12/2017 LUIB
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Tràmit On-Line
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa del 0,8% s/. pressup. (mínima de 20€). ICIO 3,2% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Article 153.1a de la Llei 12/2017
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: