Tràmits i gestions

Cercar per texte:
Tipo:
   
Actualització de la llicència d'obertura d'activitats permanents menors Documentació adjunta
Actualitzar dades telèfon i adreça electrònica per a poder rebre avisos i notificacions Gestió en línia
Ajudes econòmiques comerços COVID-19 Documentació adjunta Gestió en línia
Alta al padró d’habitants Documentació adjunta Gestió en línia
Alta domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica Documentació adjunta Gestió en línia
Autorització per Ocupació de Via Pública i prestació de serveis especials de la policia Documentació adjunta
Baixa domiciliació bancària Documentació adjunta Gestió en línia
Canvi de domicili al padró d’habitants Documentació adjunta Gestió en línia
Canvi titularitat de dret funerari Documentació adjunta
Certificat d'empadronament Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat d'Empadronament Històric Gestió en línia
Certificat de pagament de tributs Documentació adjunta
Certificat de convivència Documentació adjunta Gestió en línia
Certificat de viatge Documentació adjunta Gestió en línia
Cita Prèvia Gestió en línia
Comunicació Prèvia d'Inici d'obres Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta de registre d'entrades i sortides Gestió en línia
Consulta i pagament de rebuts Gestió en línia
Declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant mercat de Calesfonts. Documentació adjunta
Declaració responsable per a le'exercici de venda ambulant Calesfonts (b)
Duplicat de títols de drets funeraris Documentació adjunta
Eliminar cita prèvia Gestió en línia
Exempció d'IVTM per minusvalidesa Documentació adjunta
Llicència d'obertura i funcionament activitats permanents innòcues Documentació adjunta
12


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia