Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

El calendari fiscal per al 2020 contempla una bonificació del 2% per als rebuts domiciliats de l'IBI

El calendari fiscal per al 2020 contempla una bonificació del 2% per als rebuts domiciliats de l'IBI21 de febrer de 2020

La Junta de Govern Local ha aprovat el Calendari Fiscal de cobrament dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici 2020, tal com figura en la imatge adjunta. 

El cobrament dels tributs de cobrament periòdic per rebut s'ajustarà als següents criteris:

Terminis d'ingrés

Els terminis d'ingrés en període voluntari seran els establerts en el calendari fiscal aprovat.

Modalitats de cobrament

• Mitjançant la presentació del document cobrador que facilitarà l’Ajuntament o que es pot descarregar a la carpeta ciutadana, en les entitats bancàries col·laboradores amb l’Ajuntament o en l’oficina de recaptació. Les Entitats col·laboradores amb la recaptació: Bankia, Caixabank, Banc Santander, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya. 

• A través de carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Castell (amb certificat electrònic o sense). 

• Domiciliació bancària: els rebuts domiciliats de l'IBI gaudeixen d’una bonificació del 2% en la quota tributària, sempre que el rebut sigui abonat en el moment de la seva presentació al cobrament i el subjecte passiu no tingui altres deutes pendents de pagament en període executiu. 

Excepte quan concorrin circumstàncies de caràcter excepcional, alienes a la voluntat del subjecte passiu, la manca d’abonament del citat dèbit domiciliat en el moment de la seva presentació donarà lloc a la pèrdua de la totalitat de la bonificació concedida. 

La domiciliació del pagament de qualsevol tribut es pot realitzar personalment en l’Oficina de Recaptació, o bé mitjançant la seva remissió al Registre General de l’Ajuntament amb una antelació mínima de dos mesos al inici del període cobratori, en altre cas, la comunicació sortirà efecte a partir del període següent.

Llocs, dies i hores d'ingrés

• En les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant l'horari que aquestes estableixin. 

• A través de banca electrònica o en la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevoldiaihora. 

• En l'Oficina de recaptació existent a l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa
roman oberta.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 24.2.d) del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, s'adverteix que transcorregut el termini d'ingrés els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es reportaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

 
Imatges relacionades
 

Properes activitats Anar a l'agenda...
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell