Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

El calendari fiscal per al 2020 contempla una bonificació del 2% per als rebuts domiciliats de l'IBI

El calendari fiscal per al 2020 contempla una bonificació del 2% per als rebuts domiciliats de l'IBI21 de febrer de 2020

La Junta de Govern Local ha aprovat el Calendari Fiscal de cobrament dels tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva per a l'exercici 2020, tal com figura en la imatge adjunta. 

El cobrament dels tributs de cobrament periòdic per rebut s'ajustarà als següents criteris:

Terminis d'ingrés

Els terminis d'ingrés en període voluntari seran els establerts en el calendari fiscal aprovat.

Modalitats de cobrament

• Mitjançant la presentació del document cobrador que facilitarà l’Ajuntament o que es pot descarregar a la carpeta ciutadana, en les entitats bancàries col·laboradores amb l’Ajuntament o en l’oficina de recaptació. Les Entitats col·laboradores amb la recaptació: Bankia, Caixabank, Banc Santander, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya. 

• A través de carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Castell (amb certificat electrònic o sense). 

• Domiciliació bancària: els rebuts domiciliats de l'IBI gaudeixen d’una bonificació del 2% en la quota tributària, sempre que el rebut sigui abonat en el moment de la seva presentació al cobrament i el subjecte passiu no tingui altres deutes pendents de pagament en període executiu. 

Excepte quan concorrin circumstàncies de caràcter excepcional, alienes a la voluntat del subjecte passiu, la manca d’abonament del citat dèbit domiciliat en el moment de la seva presentació donarà lloc a la pèrdua de la totalitat de la bonificació concedida. 

La domiciliació del pagament de qualsevol tribut es pot realitzar personalment en l’Oficina de Recaptació, o bé mitjançant la seva remissió al Registre General de l’Ajuntament amb una antelació mínima de dos mesos al inici del període cobratori, en altre cas, la comunicació sortirà efecte a partir del període següent.

Llocs, dies i hores d'ingrés

• En les oficines de les entitats bancàries col·laboradores amb la recaptació, els dies que siguin laborables per a aquestes i durant l'horari que aquestes estableixin. 

• A través de banca electrònica o en la xarxa de caixers de les entitats col·laboradores, qualsevoldiaihora. 

• En l'Oficina de recaptació existent a l'Ajuntament, durant els dies en què la mateixa
roman oberta.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 24.2.d) del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, s'adverteix que transcorregut el termini d'ingrés els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i es reportaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

 
Imatges relacionades
 

Ajuntament des Castell