Ciutadans


 
Actualització de la llicència d'obertura d'activitats permanents menors
Actualitzar dades telèfon i adreça electrònica per a poder rebre avisos i notificacions
Alta al padró d’habitants
Alta domiciliació bancària
Alta Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Autorització per Ocupació de Via Pública i prestació de serveis especials de la policia
Baixa domiciliació bancària
Canvi de domicili al padró d’habitants
Canvi titularitat de dret funerari
Certificat d'empadronament
Certificat de pagament de tributs
Certificat de convivència
Certificat de viatge
Consulta de rebuts
Consulta de registre d'entrades i sortides
Declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant mercat de Calesfonts.
Duplicat de títols de drets funeraris
Exempció d'IVTM per minusvalidesa
Llicència d'obertura i funcionament activitats permanents innòcues
Llicència d'obertura i funcionament d'activitats permanents menors
Llicència d'ocupació de Via Pública (OVP) amb material d'obres
Llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (taules, cadires, i altres elements)
Lliurament i entrega de factures
Ocupació Via Pública
Pagament de rebuts en voluntària
Pagament de taxes
Pagament de tribut
Permís d'instal·lació d'activitats permanents menors
Queixes i Suggeriments
Registre d'Entrada
Registre de Sortida
Relloguer concessió temporal ninxols
Sol·licitud Bonificació d'IVTM per antiguitat
Sol·licitud Bonificació IBI per familia nombrosa
Sol·licitud bonificació IBI per inst. sistemes aprof. Tèrmic
Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments
Sol·licitud d’exempció IVTM agrícola