Gestions i serveis

Llicència d'ocupació de via pública per extensió d'activitat (taules, cadires, i altres elements)
Objecte del Tràmit: Concessió de la llicència d’ocupació de la via pública per extensió d’activitat per instal·lar taules, cadires, para-sols i similars.

Àmbit de responsabilitat: Registre d'entrada.
Qui ho pot demanar: Els titulars d’establiments de pública concurrència que disposin d’un local fix relacionat amb l’espai d'ocupació que ho sol·licitin com a bar, restaurant, pastisseries amb zona de consumició, xurreries i similars.

Requisits a complir: Ser titulars de la llicència de funcionament de l’activitat per la qual es sol·licita l’extensió.

Documentació a presentar: 1.Sol·licitud específica d’ocupació de la via pública.
Original.
2.Documentació acreditativa d'alta del IAE.
Copia.
3.Plànol de situació i emplaçament.
Original o copia.
4.Memòria descriptiva, si escau, de les taules, cadires, para-sols i el mobiliari complementari.
Original o copia.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Registre d’entrada.
Per telèfon (només informació): 971 36 51 93
Per correu: Plaça Esplanada núm. 5 07720 Es Castell.
Per FAX (només informació): 971 36 54 12
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: 1.Recollir l’imprès de sol·licitud i la relació de documentació a presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament o a través de la pàgina web
2.Presentar la documentació sol·licitada
Registre d’entrada
3.Esmenar les deficiències, si escau
Registre d’entrada
4.Recollir l’autorització
Secretaria o al departament d'activitats classificades

Terminis de ciutadà: Per esmena de deficiències 10 dies.
Terminis de l'administració: 15 dies.
Tarifes aplicables: Segons l’ordenança vigent.
Resposta al ciutadà: Correu.
Marc Legal: Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública per als establiments de concurrencia pública, mitjançant la instal·lació de taules, cadires, para-sols i similars.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: