Gestions i serveis

Llicència d'Obres amb Projecte
Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres que precisen projecte.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Les obres que precisen projecte són les que impliquen la direcció d’un tècnic facultatiu. Amb caràcter general, són les que suposin alteració del volum, de les instal·lacions i serveis d'ús comú o del nombre d'habitatges i locals; i que afectin al disseny exterior, els fonaments, l'estructura o les condicions d'habitabilitat o seguretat dels edificis i instal·lacions.


Documentació a presentar: Sol·licitud de llicència d’obres amb projecte correctament omplerta

Documentació per projectes bàsics:
- Còpia projecte bàsic (excepte tràmits a altres administracions)
- Full de dades estadístiques d’edificació i habitatge del Ministeri de Foment
- Valoració de residus de construcció o demolició (documentació per projecte bàsics)
- Annex de memòria urbanística

Documentació addicional per a projectes d'execució:
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic superior
- Comunicació de direcció facultativa del tècnic de grau mitjà
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari
- Assumpció de responsabilitat d'obra per part del constructor
- Projecte integral de telecomunicacions, en cas que sigui necessari
- Valoració de la gestió residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una obra amb projecte:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics.
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació o denegació
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC, que calcularà l’impost d’obres i
construccions a pagar i avisarà al promotor de les obres
7.Notificació de la resolució a la persona interessada i pagament de l’ICIO
8. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa 0,8% General. ICIO 3,2%
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l'ocupació de la via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local C/ Esplanada, 5.