Gestions i serveis

Llicència d'Obres sense Projecte
Objecte del Tràmit: Sol·licitar una llicència per a obres que no pot ser objecte de comunicació prèvia i no precisa projecte.
Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de l’obra.
Requisits a complir: Obres que no precisen de projecte i que no es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
Documentació a presentar: - Sol·licitud de llicència d’obra sense projecte correctament omplerta.
- Pressupost redactat pel contractista.
- Plànol indicant les obres a realitzar.
- Comunicació del constructor.

Documentació addicional per a obres en façana:
- Foto de la façana.
- Plànol amb detall dels materials i colors.

Documentació addicional per obres relacionades amb una llicència d’activitat ja existent:
- Declaració del titular sobre si les obres a realitzar són substancials o no per a l'activitat.

Si es tracta de llicències d’obres destinades a iniciar una nova activitat:
1- En el cas d’activitats permanents innòcues, menors o modificacions, s’ha de realitzar una comunicació d’inici d’obra per activitat (art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears).
2- En el cas d’activitats permanents majors, s’ha de sol·licitar el permís d'instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres: Plana Web
Plana web: Carpeta Ciutadana
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una obra sense projecte:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Informe i resolució
5. Trasllat de l’expedient a l’OAC, que calcula l’impost d’obres i construccions
a pagar i avisa al promotor de les obres
6. Pagament de l’ICIO i notificació de la resolució a la persona interessada
7. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l’ocupació de via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local. C/ Esplanada, 5 Es Castell.

L’administració és competent per a comprovar, per qualsevol mitjà admès en Dret i en qualsevol moment, la veracitat de les dades aportades en la vostra sol·licitud i per comprovar si la realització de les obres s’ajusten a la legalitat vigent.